Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja naših proizvoda, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj internet stranici (u daljem tekstu: internet stranica ili Pet Shop Maza MJM aplikacija) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, niti sajt.
Pet Shop MAza MJM internet stranica Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet stranici www.petshopmaza.com smatra se da ste se sa njima saglasni i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.
Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

  1. Pet Shop Maza MJM
  2. Svakog pojedinačnog korisnika sajta (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).

Primena
Član 1
Na ugovorni odnos između Pet Shop MAza MJM-a i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.petshopmaza.com i koja važi u trenutku poručivanja.
Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.) osim ako šta drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.
Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar i/ili ih odštampati.

Ugovorne Strane
Član 2
Ugovorna strana Korisnika je Pet Shop Maza MJM.

Zaključenje ugovora
Član 3
Korisnik putem Internet stranice koju daje Pet Shop Maza MJM porudžbinu (u daljem tekstu: roba) dostavljajući lične podatke. Klikom na link „Poruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.
Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Poruči“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.
Ugovor je zaključen kada Pet Shop MAza MJM potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika.

Cena
Član 4
Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.petshopmaza.com.
Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat porez na dodatu vrednost.
Cena isporuke robe je navedena u korpi Vaše porudžbine a u skladu sa cenovnikom kurirske službe.

Nepostojanje prava Korisnika na odustanak od ugovora
Član 5
U skladu sa tač. 3. st. 1. čl. 37. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača ili ZZP), a u vezi sa tač. 6. st. 1. čl. 27. ZZP-a, Korisnik nema pravo opoziva porudžbine nakon što je Pet Shop Maza MJM potvrdio prihvat (tj. nema pravo na odustanak od ugovora).

Dostava i isporuka
Član 6
Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema odredbama navedenim na internet stranici www.petshopmaza.com za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između Pet Shop Maza MJM-a i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.
Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom Pet Shop Maza MJM-a.
U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, Pet Shop Maza MJM zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. Pet Shop Maza MJM u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Plaćanje
Član 7
Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem, uplatnicom na žiro račun.

Pravo svojine na robi
Član 8
Roba ostaje u svojini Pet Shop Maza MJM-a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.

Odgovornost za saobraznost robe
Član 9

Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.
Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe Pet Shop Maza MJM otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, Pet Shop Maza MJM će Korisniku umanjiti ukupni iznos cene za manljivu robu u visini jedinične cene usluge za određenu vrstu robe.
Reklamacija se može podneti elektronskim putem internet stranice www.petshopmaza.com, ili usmeno na zapisnik na navedenoj adresi Pet Shop Maza MJM-a.
Umesto zahteva za odgovarajuće umanjenje cene iz st. 4 ovog člana, Korisnik može zahtevati raskid ugovora, osim ako je nesaobraznost robe neznatna.

Odgovornost za štetu
Član 10
Pet Shop Maza MJM odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.
Odgovornost Pet Shop Maza MJM-a za oštećenja ili gubitak robe je isključena.
Pet Shop Maza MJM će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. Pet Shop Maza MJM neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.

Zaštita podataka i Pravilnik o privatnosti
Član 11
Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnom asortimanu i uslugama Pet Shop Maza MJM-a.
Pet Shop Maza MJM sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. Pet Shop Maza MJM ne obelodanjuje, ne prosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim licima.
Više informacija o načinu na koji Pet Shop Maza MJM postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet stranici www.petshopmaza.com.
Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji iz stava 1. i 2. ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. Pet Shop Maza MJM se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.
Pet Shop Maza MJM ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe, osim u slučaju namere ili grube nepažnje. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao Pet Shop Maza MJM -u na obradu.
Pet Shop Maza MJM ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik.

Završne odredbe
Član 12
Pet Shop Maza MJM može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.
Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište Pet Shop Maza MJM-a.
Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.
U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.
Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.
U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija obratite nam se na adresi www.petshopmaza.com.
Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.