Pravilnik o privatnosti

Pravilnik o privatnosti
Pet Shop Maza MJM (u daljem tekstu: Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših korisnika (kupaca) predstavlja prioritet Pet Shopa Maze MJM.
Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije. 
Koristeći se internet stranicom www.petshopmaza.com i dajući svoje lične podatke, pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) i Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi; oba dokumenta dostupna na internet stranic iwww.petshopmaza.com ), koje zajedno čine jedinstvena pravila o postupanju sa ličnim podacima.

Prikupljanje i obrada podataka

Kada Korisnik poseti i koristi našu internet stranicu www.petshopmaza.com (u daljem tekstu: internet stranica) u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske pošte), Pet Shop Maza MJM prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke na koji način Pet Shop Maza MJM može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke.
Uopšteno govoreći, Pet Shop Maza MJM po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi internet stranicu i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge Pet Shopa Maze MJM. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.
Kada Korisnik poseti internet stranicu, Pet Shop Maza MJM prikuplja i privremeno pohranjuje na serveru određene lične podatke Korisnika, kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi lični podaci se nakon prestanka korišćenja internet stranice brišu.
Osim navedenog, lične podatke Pet Shop Maza MJM samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.
U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, Pet Shop Maza MJM neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve.
.

Korišćenje ličnih podataka korisnika

Pet Shop Maza MJM koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao Pet Shop Maza MJM će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje porudžbine.
Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet stranice www.petshopmaza.com. Pet Shop Maza MJM se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan, u kom slučaju Pet Shop Maza MJM ima pravo da naplati svoje potraživanje.
Bez izričitog dopuštenja Korisnika Pet Shop Maza MJM neće dostavljati njegove podatke trećim licima. Pet Shop Maza MJM lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe.
Pet Shop Maza MJM će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim državnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog.
Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Zaštita podataka

Pet Shop Maza MJM koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, u daljem tekstu: ZZPL), Korisnik ima pravo da zahteva da mu Pet Shop Maza MJM pruži obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka (čl. 19.), pravo da zahteva od Pet Shopa Maze MJM da mu stavi na uvid lične podatke koji se na njega odnose (čl. 20.) i pravo da od Pet Shopa Maze MJM zahteva kopiju ličnih podataka koji se na njega odnose (čl. 21.).
Nadalje, Korisnik ima pravo da od Pet Shop Maze MJM zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje ličnih podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade (st. 1. čl. 22. ZZPL).
Ograničenja od prava navedenih u stavu 1. ovog odeljka (,,Prava Korisnika”) su izričito navedena čl. 23. ZZPL-a, a koja se, između ostalog, odnose na radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, zatim ugrožavanje privatnosti ili važnog interesa lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet i dr.
U slučaju da Korisnik smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika o privatnosti putem internet stranice www.petshopmaza.com.
Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata